Slik gjennomfører du bedre prosjekter

Mange tror at prosjektstyring kun dreier seg om å holde orden på tidsfrister, aktiviteter og ressurser. De har bare delvis rett. Moderne prosjektstyring dreier seg først og fremst om samhandling mellom mennesker – ikke bare at riktig aktivitet skjer til rett tid.

Det er mange år siden jeg leste min første bok om «remote management» – hvordan jobbe med mange mennesker samtidig som de befinner seg på flere geografiske steder. Boken het «How to manage virtual teams» og ble en god lærebok for meg da jeg jobbet med «social collaboration» i IBM. I denne organisasjonen jobbet vi hele tiden i teams som var spredt for alle vinder, i flere land og verdensdeler, samtidig. Vi var en matriseorganisasjon og kunne rapportere både vertikalt og horisontalt i den enorme organisasjonen med nesten en halv million medarbeidere.

Det jeg først og fremst lærte var at alle prosjekter er i sitt utgangspunkt et sosialt prosjekt nettopp fordi det inkluderer mennesker. Det er mennesker med forskjellig kompetanse og erfaring som er prosjektmedarbeidere. Og i et prosjekt utvikles og utveksles det store mengder kunnskap mellom medarbeiderne. Denne prosessen bidrar sterkt til at den samlede kunnskapen øker og fordeles mellom stadig flere medarbeidere.

Problemet er imidlertidig at tradisjonelle prosjektstyrings-verktøy ikke ivaretar nettopp disse verdifulle prosessene mellom medarbeiderne i prosjektene. De virker bare som styrings- og dokumentasjonsverktøy for aktivitetene som skal utføres.

For en prosjektleder blir det derfor vanskelig å fange opp og ivareta all den kompetansen, erfaringene og kreativiteten som er den kanskje viktigste delen av prosessen i et prosjekt.

Med et mer moderne og sosialt prosjektstyringsverktøy som fanger opp alle dokumenter, bilder, video-opptak, diskusjoner og dialoger mellom prosjekt-medarbeiderne, blir det mye enklere for prosjektledelsen og deltakerne å lære av prosessen. Og i og med at all informasjonsflyt er tilgjengelig for alle ledd i prosessen vil man kunne levere et ferdig prosjekt tidligere enn normalt – og til en høyere kvalitet.

Dette skal jeg snakke mer om på frokostkonferansen CIO Forum Prosjektstyring på Oslo Kongressenter Folkets Hus den 9. juni 2016. Der skal jeg holde dette foredraget:

Den sosiale prosjektleder – hvordan balansere samhandling med sentralisert kontroll i en prosjekt-drevet verden

Et prosjekt er i all vesentlighet en sosial funksjon. Helt siden moderne sosiale media og sosiale samhandlingsverktøy dukket opp har utviklingen innen moderne og fremtidsrettet prosjektstyring beveget seg mer i retning av sosial samhandling. Den tradisjonelle prosjektstyringen med nitid detaljkontroll kombineres nå med sosiale verktøy for å oppnå høyere kvalitet, kompetansedeling og raskere fremdrift i prosjekter. Det innebærer både utfordringer og nye løsninger.

Besøker du standen til Brainworker AS, så får du også anledning til å se nærmere på en løsning som virkelig er et sosialt prosjektstyrings-verktøy: ProjExec Live for Connections Cloud. Denne løsningen kan kombineres med f.eks. Microsoft Project og tar faget prosjektstyring til et helt nytt og moderne nivå.

 Kategorier:Cloud, Nyhet, Produktivitet

%d bloggere like this: